Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА medarche.com

I. Общи условия

“medarche.com” е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки. 

При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден “medarche.com” ще уведоми Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “medarche.com” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от “medarche.com” на заявление за покупка попълнено правилно от Клиента. “medarche.com” се задължава след получаване на заявлението и получаване на сумите, дължими от Клиента за съответната доставка, заедно с дължимите преки и косвени данъци, да достави на Клиента закупената стока. При посочване на неверни и/или непълни данни от Клиента, “medarche.com” не носи отговорност. Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес. Договорът обвързва “medarche.com” за доставка след потвърждаване на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес. Всички цени са в български левове с включен ДДС. 

Права и задължения на страните 
“medarche.com” се задължава: 
да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стокада достави в срок заявената за покупка стока

Клиентът се задължава
да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;да плати цената на стоката;да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;да осигури достъп и възможност за получаване на стоката; При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “medarche.com” се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия: 
 - доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. - цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.  - при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, 
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. 
Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. При неизпълнение на това условие “medarche.com” си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента. 

Спорове
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “medarche.com”, съобразно българското законодателство.  


medarche.com си запазва правото да извършва промени на цените на предлаганите продукти, за което клиентите на сайта ще бъде своевременно уведомявани.